ÜF Projekt

OÜ Kroodi Vesi esitas ÜF taotluse „Kroodi tööstus- ja Maardu järveäärse piirkonna ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine“ Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks KIK-ile 21.12.2016.

24.07.2017.a tegi KIK taotluse rahuldamise otsuse, millega otsustas rahuldada OÜ Kroodi Vesi poolt esitatud taotluse nr 4-17/908 Ühtekuuluvusfondist toetuse saamiseks projektile „Kroodi tööstus- ja Maardu järvräärse piirkonna ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine.

Projekti realiseerimine on kavandatud aastateks 2018 ja 2019. Projekti kogumaksumuseks on 5 108 010 eurot, mitteabikõlbulikud kulud ja omafinantseering kokku on 1 498 221,50 eurot ning Ühtekuuluvusfondist makstav maksimaalne hüvitis on 3 609 788,50 eurot. Projekti  eesmärgiks on viia Maardu linna Kroodi tööstuspiirkonna olemasolev ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni taristu vastavusse kehtivate nõuetega. Projekt puudutab nii põhjavee kaitset, joogivee kvaliteeti kui ka reovee kokku kogumist ja puhastamist. Maardu järveäärsesse piirkonda rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon, et tagada kvaliteetne teenus ligi pooletuhandele uuele kliendile. Projektis sisaldub ka Maardu järveäärse piirkonna sadeveesüsteemi ehitus ja  Kroodi piirkonna sademeveesüsteemi rekonstrueerimine kogumaksumusega 861 200 eurot.

Projekt pikendati kuni 30.06.2021.